Khóa học kế toán giành cho giám đốc


Khóa học kế toán giành cho giám đốc, lãnh đạo, quản lí, sếp tại Hà Nội

Khóa học kế toán giành cho giám đốc, lãnh đạo,quản lí, sếp tại Hà Nội được công ty kế toán Hà Nội tổ chức đào tạo bởi các giảng viên là giáo sư tiến sĩ đầu ngành kế toán trực tiếp đào tạo giảng dạy tại Hà Nội. Lớp học kế toán giành cho giám đốc lãnh đạo tại các địa chỉ học kế toán ở quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hà Đông, Long Biên của công ty kế toán Hà Nội.

khoa hoc ke toan cho giam doc, lanh dao, quan li, sep

Đào tạo kế toán nâng cao cho giám đốc, kế toán trưởng

Hiện nay các Giám đốc là những người điều hành, quản lý một doanh nghiệp. Hầu hết các Giám đốc hay nhà Quản lý không hiểu rõ về nghiệp vụ kế toán và thuế. Khi các kế toán nộp các báo cáo Giám đốc chỉ biết ký duyệt chứ không biết họ làm đúng hay sai. Vì vậy Công ty kế toán Hà Nội mở khóa học đào tạo kế toán dành cho Giám đốc để giúp cho các chủ doanh nghiệp, nhà Quản lý có thể đưa ra phương án quản lý tối ưu nhất trong quá trình kiểm tra giám sát kế toán tại doanh nghiệp…

  Mời bạn tham khảo Khóa học kế toán khác tại KẾ TOÁN HÀ NỘI

 
 
 

1- §èi t­ưîng :

  -   Gi¸m ®èc, chñ doanh nghiÖp võa vµ nhá

 -    KÕ to¸n trư­ëng lo¹i h×nh doanh nghiÖp võa vµ nhá

  –   Nh÷ng ngưêi muèn trang bÞ kiÕn thøc qu¶n lý kÕ to¸n

2-Thời gian học: 10 buổi

Gi¶ng viªn : Lµ nh÷ng ngưêi ®· cã kinh nghiÖm nhiÒu n¨m lµm kÕ to¸n tr­ưëng cho c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp vµ ®· tõng quyÕt to¸n nhiÒu lÇn víi c¬ quan thuÕ.

Phư­¬ng ph¸p häc :

+ C« ®äng kiÕn thøc

+ Ph©n tÝch, vËn dông c¸c t×nh huèng mµ doanh nghiÖp hay gÆp ph¶i

3- Môc tiªu kho¸ häc:

 1.  Gióp häc viªn lµm quen nh÷ng kh¸i niÖm, thuËt ng÷ vµ mét sè nguyªn t¾c c¬ b¶n trong kÕ to¸n.

 2.  Gióp häc viªn hiÓu vÒ bé m¸y kÕ to¸n cña 1 doanh nghiÖp, c¸ch kiÓm tra gi¸m s¸t vµ qu¶n lý nh©n viªn kÕ to¸n.

 3.  Gióp häc viªn hiÓu vÒ c¸c chÝnh s¸ch ThuÕ hiÖn hµnh, c¸ch kª khai b¸o c¸o sao cho ®óng víi c¬ quan ThuÕ.

 4.   Kü n¨ng qu¶n lý doanh thu, chi phÝ t¹i 1 doanh nghiÖp.

 5.   Kü n¨ng ®äc, hiÓu, kiÓm tra b¸o c¸o tµi chÝnh.

 6.   Kü n¨ng quyÕt to¸n víi c¬ quan ThuÕ.

 4- Néi dung khãa häc 

Phần 1: Nguyên lí kế toán (3 buổi)

 • NhiÖm vô, yªu cÇu vµ nguyªn t¾c cña kÕ to¸n.

 • C¸c thuËt ng÷ kÕ to¸n trong doanh nghiÖp.

 • HÖ thèng tµi kho¶n, c¬ cÊu TS vµ nguån vèn trong doanh nghiÖp.

 • Tr×nh tù lu©n chuyÓn vµ lưu tr÷ chøng tõ, sæ s¸ch kÕ to¸n theo luËt kÕ to¸n.

 • M« h×nh kÕ to¸n, néi dung c¸c c«ng viÖc cña người kÕ to¸n ph¶i lµm.

 • C¸ch kiÓm tra ph¸t hiÖn ®óng sai trong sæ s¸ch kÕ to¸n.

PhÇn 2 : KÕ to¸n ThuÕ ( 2 buæi )

 • B¶n chÊt c¸c s¾c thuÕ GTGT, TNDN, TNCN……

 • C¸ch ®äc, kiÓm tra ph¸t hiÖn sai sãt nhanh nh÷ng b¸o c¸o thuÕ th¸ng, quý tr­ưíc khi nép c¬ quan thuÕ.

PhÇn 3: Chi phÝ vµ doanh thu (2 buæi )

 • KÕt cÊu vµ néi dung c¸c kho¶n môc chi phÝ, doanh thu trong doanh nghiÖp

 • Ph©n biÖt chi phÝ hîp lý hîp lÖ theo ®óng ph¸p luËt thuÕ hiÖn hµnh.

 • Kü n¨ng qu¶n lý doanh thu, hµng ho¸ – NVL, c«ng nî vµ thu tiÒn.

PhÇn 4 : Kü n¨ng ®äc, hiÓu, kiÓm tra b¸o c¸o tµi chÝnh ( 1 buæi )

 • Khi chñ doanh nghiÖp hoÆc kÕ to¸n cÇm trªn tay mét b¶n b¸o c¸o tµi chÝnh nhưng kh«ng biÕt b¸o c¸o ®ã:

 • §· ®ñ biÓu mÉu chư­a?

 • §· ®óng biÓu mÉu chư­a?

 • Lµm cã ®óng kh«ng?

Chóng t«i sÏ gióp b¹n c¸ch kiÓm tra nhanh ®Ó ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt tr­ưíc khi ®Æt bót ký nép c¬ quan thuÕ.

PhÇn 5 : Kü n¨ng quyÕt to¸n ThuÕ ( 1 buæi )

 • Ph©n biÖt gi÷a kiÓm to¸n vµ quyÕt to¸n ThuÕ

 • C¸c thñ tôc hµnh chÝnh.

 • C«ng t¸c chuÈn bÞ chuÈn quyÕt to¸n ThuÕ.

 • Néi dung c¬ quan ThuÕ sÏ lµm viÖc.

 • Kü n¨ng xö lý t×nh huèng vµ c¸ch gi¶i tr×nh, b¶o vÖ quyÒn lîi cña doanh nghiÖp.

PhÇn 6 : Th¶o luËn ®Ó ®­ưa ra phương ph¸p tèi ưu nhÊt trong qu¸ tr×nh kiÓm tra gi¸m s¸t qu¶n lý kÕ to¸n t¹i doanh nghiÖp. ( 1 buæi )

 

      " CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ "

Moi chi tiết liên hệ phòng đào tạo tuyển sinh:

CÔNG TY CP NGHIÊN CỨU VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP HÀ NỘI

Công Ty Kế Toán Hà Nội

Mr Cường hotline : 0987 031 901 – 0947 596 883

Địa chỉ lớp học kế toán giành cho giám đốc tại Hà Nội

Cơ sở 1 : Phố Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Cơ sở 2 : 173 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở 3 : Khu đô thị Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội

Cơ sở 4 : Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Khóa học kế toán giành cho giám đốc tại Hà Nội tăng cường quản lí của bạn!!! 

 

Bài viết liên quan:

Comments

comments

You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.
Dịch vụ kế toán trọn gói | Dịch vụ kế toán nội bộ | Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm | Đào tạo kế toán tổng hợp | Công ty kế toán Hà Nội | Học kế toán tại Hải Phòng | Học kế toán tại Bắc Ninh| Học kế toán tại Bình Dương DMCA.com Protection Status
Plugin from the creators ofBrindes :: More at PlulzWordpress Plugins
1915 indochine 9.8 su101915 indochine 90286 student